post by Олена Чопік |

«Декоративно-ужиткове мистецтво в корекційній роботі»

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

(вільного вибору студента, вибір з переліку)

 «Декоративно-ужиткове мистецтво в корекційній роботі»

  1. Мета вивчення навчальної дисципліни: підготувати майбутніх корекційних педагогів до використання засобів декоративно-ужиткового мистецтва в корекційно-виховній роботі. Дисципліна поглиблює вміння студентів з спеціальних методик ручної праці, образотворчого мистецтва, виховної роботи.
  2. Перелік компетентностей: вміти використовувати засоби декоративно-ужиткового мистецтва в корекційно-виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в різних типах закладів.
  3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1.

   Методика використання засобів декоративно-ужиткового мистецтва в

корекційно-виховній роботі.

Тема 1: Народне декоративно-прикладне мистецтво як складова національної і духовної культури народу.

Тема 2 : Історія розвитку традиційного декоративно-ужиткового мистецтва України.

Тема 3 : Композиція в декоративно-ужитковому мистецтві.

Тема 4 : Види народного декоративно-ужиткового мистецтва в корекційно-виховній роботі.

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: (4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної, 80 самостійної роботи).

5. Форма підсумкового контролю: залік.

6.Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Опалюк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент.

7. Перелік основної літератури.

  1. Опалюк О.М. Декоративно-ужиткова робота: Навчально-методичний посібник / Опалюк Т.Л., Лісовий О.І. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012.-196с.
  2. Опалюк О.М. Образотворче мистецтво зі спеціальною методикою викладання. Навчально-методичний посібник. / Опалюк Т.Л., Лісовий О.І. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, ПП Мошак М.І., 2009.- 224с.
  3. Миронова С.П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності: підручник / Миронова С.П. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 260 с.