post by Олена Чопік | 0 comment

«Тренінг колективної взаємодії»

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

(вільного вибору студента, вибір з переліку)

«Тренінг колективної взаємодії»

  1. Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка студентів до командної взаємодії у спеціальних та інклюзивних закладах. Пов’язана із дисциплінами: «Корекційна психопедагогіка», «Професійна діяльність та особистість корекційного педагога», «Педагогіка інклюзивної освіти».
  2. Перелік компетентностей:

Вміння: застосовувати на практиці теоретичні основи розвитку колективу у процесі формування особистості дитини з особливими освітніми потребами; працювати у команді спеціального та інклюзивного закладу; формувати колектив учнів спеціальних та інклюзивних закладів.

  1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розвитку колективу у процесі формування особистості.

Тема 1. Сутність колективу, його функції, ознаки та структура.

Тема 2. Етапи розвитку колективу.

Тема 3. Самоврядування у колективі.

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні основи тренінгу

Тема 1. Психолого-педагогічне вивчення колективу.

Тема 2. Спілкування як чинник формування колективу.

Тема 3. Формування навичок самопрезентації.

Тема 4. Конфлікти у колективі та шляхи їх вирішення.

Тема 5. Розвиток навичок колективної взаємодії на основі спільних інтересів.

Тема 6. Формування позитивного ставлення до іншого на основі пізнання його особистості.

  1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної, 80 самостійної роботи.
  2. Форма підсумкового контролю: залік
  3. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук.
  4. Перелік основної літератури.

1. Гільбух Ю. З. Шкільний клас: як пізнати і виховувати його душу  / Ю. З. Гільбух, О. В. Киричук ; Ін-т психології АПН України; Міжвід. наук.-практ. центр “Психодіагностика й диференц. навчання”. – К. : Інститут психології АПН України, 1994. –208 с.

2. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник / Т.В.Дуткевич. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 352 с.

3. Миронова С.П. Педагогіка інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / С.П.Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 164 с.

4. Туріщева Л. В. Психологічні тренінги для школярів / Л. В. Туріщева. – Харків : 2009. – 124.

5. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навчальний посібник / В. М. Федорчук. – К. : Центр учбової літератури ,   – 250 с. 

6. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 528с.